CAT | CAST

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

S'informa que Pyme Mediación, Correduría de Seguros SL (des d'ara LA CORREDORIA) tracta les dades personals dels seus clients de conformitat amb el que estableix:

 • el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant RGPDUE),
 • la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD)
 • el Llibre II del Real Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances (en endavant RDL 3/2020)

Responsable del Tractament

PYME MEDIACION CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. NIF B63832570, Viladomat, 174, codi postal 08015 Barcelona.

Finalitats del Tractament

 1. Intermediar, assessorar i informar sobre la contractació de pòlisses d'assegurances, gestionar el contracte d'assegurança, mantenir la relació contractual, i assistir i gestionar els sinistres.
 2. Elaborar perfils del client, sempre que tinguem el seu consentiment, per l’assessorament i informació de productes asseguradors.

Legitimació Tractament

 • Llibre II del Real Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances (en endavant RDL 3/2020).
 • Consentiment.
 • L'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
 • Interès legítim.
 • Altres normatives d'obligat compliment per part de la Corredoria.

Categoria de dades de caràcter personal tractades

De forma no limitativa les dades de caràcter personal que seran objecte de tractament seran entre d'altres les dades

 • identificatives.
 • de contacte.
 • patrimonials.
 • econòmiques.
 • professionals.
 • de salut.

Adequació i qualitat de les dades

Les dades personals facilitades pel Client seran veraces i actuals. Correspon al Client comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Així mateix, la Corredoria manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats.

Conservació de les dades

Les dades personals es conservaran durant el termini necessari per donar compliment a la sol·licitud formulada o al servei contractat, i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització procedint al bloqueig de les mateixes quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides.

Cessió de les dades

De conformitat amb el que estableix l'article 99.1 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores i de l'article 204 del RDL 3/2020, la Corredoria podrà cedir les dades de caràcter personal del Client a la companyia asseguradora, només als efectes de garantir el ple desenvolupament del contracte d'assegurança i el compliment de les obligacions establertes en aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament.

Així mateix, la Corredoria podrà cedir les dades a tercers (perits, tallers, col·laboradors externs, etc.) que intervinguin necessàriament en la prestació del servei o tramitació del sinistre.

Drets de l'interessat i reclamacions

El Client pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició en el tractament de les dades a través del correu electrònic dadespersonals.pymemediacion@med.es, o bé a través de correu postal a l'adreça c/ Viladomat 174, codi postal 08015 Barcelona

Així mateix, el Client pot sol·licitar informació sobre els seus drets i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid.

Seguretat

La Corredoria posa en coneixement del Client que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives adequades, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.